Kies jouw mascotte!

Annuleren
Kies

Algemene Voorwaarden

1.Een inlogcode wordt door 1 persoon gebruikt.

2.Een cursusleider behoudt zich het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

3.Een cursusleider behoudt zich het recht om een typecursus te beëindigen in geval van zeer zwaarwegende omstandigheden bij docent en/of leslocatie.

4.In verband met het online programma en de noodzaak om thuis te oefenen is toegang tot het internet  thuis noodzakelijk.

5.Gigakids is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van een PC/laptop en internetverbinding op een locatie of van de cursist.

6.Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist niet van de betalingsverplichtingen.

7.Indien de cursist vanwege medische redenen de typecursus niet kan volgen, kan deze, na overleg van een medische verklaring, deelnemen aan de typecursus in het volgende jaar. Eventuele meerkosten kunnen hiervoor in rekening worden gebracht.

8.Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.

9.GigaKids hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de klant of cursusleider in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is GigaKids gerechtigd de toegangscodes  tot het programma te blokkeren.

10.Indien er niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan kan GigaKids of een cursusleider de eventuele administratiekosten doorberekenen. Eventuele incassokosten zullen tevens voor rekening zijn van de te betalen partij.

11.Een cursusleider neemt voor elke cursist een code af.

12.GigaKids is niet verantwoordelijk voor wat er tijdens de lessen gebeurt.

13.Gigakids is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het volgen van de typecursus.

14.De cursusleider verklaart van onbesproken gedrag te zijn voor zover dit relevant is voor het geven van typelessen aan kinderen.

15.Het afnemen van het type-examen gebeurt volgens de regels en normen van GigaKids

16.De cursusleider zal in het algemeen alles doen wat bevorderlijk is voor GigaKids, en alles na te laten dat hiervoor schadelijk zou kunnen zijn.

17.Een nieuwe cursusleider is geen onredelijk grote concurrent van iemand die reeds een GigaKids cursus geeft.

18.GigaKids behoudt zich het recht voor om alle prijzen binnen redelijke grenzen te verhogen.

19.De prijs die een cursusleider vraagt voor een typecursus blijft binnen redelijke grenzen en is in overeenstemming met de richtlijnen van GigaKids.

20.De handleiding van Gigakids en de middelen en informatie die GigaKids verstrekt, worden enkel en alleen gebruikt voor het geven van een GigaKids cursus

21.Het is niet toegestaan het verkregen informatie/materiaal op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens GigaKids of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

22.Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursusleider om zich voldoende te verzekeren voor relevante risico’s.

23.Indien de cursusleider in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens GigaKids gehouden is, dan is de cursusleider aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van GigaKids daardoor direct of indirect ontstaan.

24.GigaKids is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

25.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GigaKids geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GigaKids niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

26.Gigakids is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van een foutieve vermelding.